The Prayer Life of Peasant Communities in Late Medieval Sweden: A Contrast of Ideals and Practices

Aldrin, Viktor (2011) The Prayer Life of Peasant Communities in Late Medieval Sweden: A Contrast of Ideals and Practices. Lewiston; Queenston; Lampeter: The Edwin Mellen Press, 211 s.

Syftet med min studie har varit att identifiera, beskriva och förklara bedjande i senmedeltida bondesamhällen i den svenska kyrkoprovinsen. Fyra aspekter har undersökts utifrån perspektiven ideal och praktiker: bönenormer, fromt bedjande, bedjande i stunder av nöd samt bönekulturer. De bönenormer som brukades gällde både det fysiska och mentala agerandet vid bön. Böner som brukades i fromhetssyfte var främst de tre ”standardbönerna” Paternoster (Vår Fader), Ave Maria (Hell dig Maria) och Credo (den apostoliska trosbekännelsen) vilka kunde bedjas både separat och tillsammans. Bedjande i stunder av nöd innebar många gånger att be till helgon, en praktik som emellertid inte kan beläggas för vardagsituationer där istället Gud och Jungfru Maria betraktades som givna mottagare av böner. Ett fåtal autentiska böner finns bevarade i mirakelsamlingarna där bönder – både män och kvinnor – konstruerade utsirade böner för att erbjuda affärsliknande överenskommelser med helgon. För att bevara och utveckla bönekulturer användes minneshjälpmedel samt avlatsbrev för att bekräfta bön i kyrkor vid speciella tillfällen. Bönelivet hos de som tillhörde bondebefolkningen på medeltiden var både välutvecklat och fyllt av nyanser.


Boken är en reviderad utgåva av min doktorsavhandling (finns som gratis pdf): Aldrin, Viktor (2010). Prayer in Peasant Communities: Ideals and Practices of Prayer in the Late Medieval Ecclesiastical Province of Uppsala, Sweden. Disputationsutgåva, 294 sidor.

Disputationen för teologie doktorsexamen i religionsvetenskap ägde rum 11 november 2010 vid Göteborgs universitet.

Förlagets webbplats: Mellen Press